Algemene Voorwaarden

 

BESTELBON EN FACTUUR ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten,
met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.
1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 2maanden.
1.3. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper.
1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 3 – PRIJS

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW.
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.
Klachten dienen door de klant te worden gesignaleerd per mail, telefoon of per brief aan de verkoper binnen de 2 maanden na vaststelling.
5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad
of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.
5.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Seats4you.
5.4. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.
5.5. De consument beschikt voor iedere aankoop via de webshop over een wettelijke garantie van 2 jaar .  De wettelijke garantie wordt eveneens overgedragen van de ene op de andere consument indien een goed doorverkocht zou worden. Zolang de termijn van 2 jaar niet verstreken is blijft de wettelijke garantie van toepassing, ongeacht wie op dat moment de eigenaar van het goed is.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING

6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
6.2. Levering geschiedt op risico van de verkoper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn bij de klant.
6.3. De koper die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten,
te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper toekomen.
6.4. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en
zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde
van de verkoper te vergoeden.
6.5. De koper dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling gebrek.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar bij levering of bij bestelling.
7.2. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier en per aangetekend schrijven geprotesteerd
worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op
schadevergoeding.
Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval
van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal
en uitzonderlijke verkeershinder.

ART. 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD – RETENTIERECHT

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper tot bij de volledige
betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten.

ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

9.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de
maatschappelijke zetel van seats4you gevestigd is.
9.2. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

Seats4you – Seatsco– Yarno Neerman – Ondernemingsnummer: BE0777.874.969
GSM-nummer: +32 [0]0474 60 43 51
Oliekouterstraat 9 – Ingelmunster